برگه نمونه

قره قورت فروشی
قره قورت تازه گوسفندی

 

صادرات انواع برند کشک

خرید قره قورت سنتی و صنعتی

پیمایش به بالا